Minőségpolitikánk

Minőség- és környezetpolitikai nyilatkozat

Intézményünk feladata az ellátási körzetébe tartozó betegek, járó és fekvőbeteg ellátása, amely magában foglalja a gyógyítást, a megelőzésben és a rehabilitációban való részvételt. A betegellátás technikai feltételeinek folyamatos fejlesztése, a munkatársak szakmai képzése és minőségügyi felkészítése biztosítja a páciensek igényének megfelelő szolgáltatást. A vezetőség célja, hogy valamennyi dolgozó munkája során feleljen meg az európai normáknak, a törvényeknek, betegeink jogos elvárásainak és a szerződéses követelményeknek. Alapvető célkitűzésünk folyamatosan és megbízhatóan jó minőségű, megkülönböztetés nélküli, az emberi méltóságot tiszteletben tartó betegellátás biztosítása.

Intézményünk vezetősége a fentiekben megfogalmazottól vezérelve bevezette és tanúsítatta az MSZ EN ISO 9001:2009, MSZ EN ISO 14001:2005, MEES 1.0. 2007 szabványok, hazai standard előírásai szerinti integrált minőségirányítási rendszert, melyet kiegészített a HACCP rendszer követelményeivel. A minőségirányítási rendszer működtetése a kórház valamennyi munkatársának részvételével és együttműködésével történik, mely a feladatok pontosabb meghatározásával, a munka szervezettségének növelésével hozzájárul a legjobb gyakorlat kialakításához. Mindez a dolgozók munkakultúráját, minőség iránti elkötelezettségét javítva növeli a betegelégedettséget. A rendszer alapdokumentuma és a hozzá kapcsolódó szabályozások tartalmazzák azokat az előírásokat, amelyeknek betartása biztosítja a páciensek és minden érdekelt fél igényeinek megfelelő szolgáltatást. Együttműködő partnereinkkel – a kiegyensúlyozott betegellátás biztosítása érdekében – tovább erősítjük a kölcsönös előnyök tiszteletbetartásán nyugvó, jó kapcsolatainkat. Mindehhez szükséges, hogy szolgáltatásunk minőségére kiemelt figyelmet fordítsunk, valamennyi munkatársunk a minőségi munka elkötelezettje legyen, és folyamatosan feladatának tekintse munkája javítását, a minőségi problémák feltárását és megoldását.


A kórház környezeti politikájának
az a célja, hogy az intézmény tevékenysége során létrejövő környezeti hatások a lehetőségekhez mérten legkevésbé terheljék a környezetet.

Ennek érdekében az intézmény:

 • a folyamatok környezeti hatásait felderítette
 • a működésében felfedezett jelentős környezeti tényezőket megjelölte
 • a jelentős környezeti tényezőkre környezeti célokat tűzött ki, és környezetirányítási programokat dolgozott ki
 • biztosítja, hogy az intézmény környezeti tényezőire vonatkozó jogszabályi előírásokat a dolgozók betartsák

A kórház vezetése gondoskodik arról, hogy a környezetvédelmi jogszabályok követése folyamatos legyen. Az egészségügyi tevékenységgel járó biológiai és kémiai veszélyes hulladék mennyiségének csökkentése fontos feladat. Karbantartási, felújítási munkák tervezésekor és kivitelezésekor az intézmény a környezetbarát technológiát részesíti előnyben (fűtéskorszerűsítéskor az üvegházhatású gáz és káros anyag kibocsátás csökkentése az egyik fő szempont). A beszállítók kiválasztásánál a kórház fontosnak tartja a beszállított termékek csomagolóanyagainak mennyiségét és újrahasznosíthatóságát. Az intézmény vezetése a környezetirányítási rendszer folyamatos fejlesztését tűzi ki célul. Mindezek teljesülése érdekében az intézmény az MSZ EN ISO 14001: 2005 szabvány szerinti környezetirányítási szervezetet hozott létre, és lehetőségeihez képest erőforrásokat biztosított a környezetirányítási rendszer működtetéséhez.

Általános célunk, hogy:

 • A minőségirányítási rendszer folyamatosan fejlődjön, a betegek és minden érdekelt fél követelményeinek minél nagyobb mértékben megfeleljünk.
 • A betegelégedettség javuljon, a betegellátás körülményeinek pozitív változása segítse a gyógyulást.
 • A működésünkből fakadó környezeti hatások, betegeinket és dolgozóinkat fenyegető veszélyek felmérése és kiküszöbölése erősítse az intézményünk iránti bizalmat.
 • A szűrések lakossági igénybevétele folyamatosan emelkedjen.
 • Az egészségügyi ellátás szakmai és gazdasági hatékonysága, valamint a működés szervezetsége, kiegyensúlyozottsága javuljon.
 • A szervezeti kultúra fejlesztése, a lelki gyarapodás, a nemes gondolkodás és magatartás támogatást élvezzen.

Konkrét célok:

 • Az integrált minőségirányítási rendszer megújítása és fejlesztése az MSZ EN ISO 9001:2009, MSZ EN ISO 14001:2005, MEES 1.0. 2007 szabványok, hazai standard, és a HACCP rendszer előírásai szerint.
 • A betegelégedettség fokozatos javítása.
 • A gyógyítással kapcsolatos szövődmények és reoperációk számának csökkentése, az ápolás során kialakult decubitus esetek és húgyúti infekciók számának csökkentése.
 • Az intézmény teljes területén a szelektív hulladékgyűjtés bevezetése. Az üvegházhatású szén-dioxid gázkibocsátás nyomon követési, jelentési és a jelentések hitelesítési rendszeréből való kilépés, a fűtési teljesítmény 20 MWth alá történő csökkentésével.
 • Az üzemi balesetek számának csökkentése.
 • A dokumentációs fegyelem javítása.

2012. október 17.

Dr. Muth Lajos
főigazgató főorvos