Közérdekű adatok

2011. évi CXII. törvény 1. sz. melléklete és 18/2005. IHM rendelet 2. sz. melléklete alapján összeállított általános közzétételi lista. 
Az intézményre vonatkozólag nem értelmezhető közzétételi egységeknél a “nem releváns” felirat látható, ezzel jelezve, hogy az adott közérdekű adat a kórháznál nem áll rendelkezésre.

Közadatkereső rendszer (http://www.kozadattar.hu/)

 

SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

adat megnevezése adat elérése és a frissítés dátuma
I. Elérhetőségi adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei.

2. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend.

http://portal.tmkorhaz.hu/kapcsolattartas/ 
2020-01-10
II. Szervezeti struktúra

1. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai.

http://portal.tmkorhaz.hu/kozerdeku-adatok/szervezeti-struktura/ 
2020-01-10 
III. Intézmény vezetői

1. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme).

2. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége.

http://portal.tmkorhaz.hu/kozerdeku-adatok/intezmeny-vezetoi/ 
2020-02-04

……………………………………………..

nem releváns

IV. A kórház irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

1. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és I. pontban meghatározott adatai.

nem releváns
V. A kórház tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

1. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke.

nem releváns
VI. A kórház által alapított közalapítványok

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai.

nem releváns
VII. Költségvetési szerv

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye.

nem releváns
VIII. Lapok

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve.

nem releváns
IX. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az I. pontban meghatározott adatai.

Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK)

Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI)

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK)

Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály

2020-01-10

(archívum elérése)

 

 

TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

adat megnevezése adat elérése és a frissítés dátuma
I. Intézmény alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege.

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven.

Intézményre vonatkozó alapvető jogszabályok
2020-01-07Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ)
2019-03-13

Adatvédelmi Szabályzat
2018-09-25

Tűzvédelmi Szabályzat
2020-02-18

(archívum elérése)

II. Hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

1. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, ….

nem releváns
III. Közszolgáltatások

1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények.

http://portal.tmkorhaz.hu/kozerdeku-adatok/kozszolgaltatasok/ 
2020-01-02

(archívum elérése)

IV. Intézmény nyilvántartásai

1. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai.

2. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei.

 Az intézmény nyilvántartásai
2020-01-02

(archívum elérése)

V. Nyilvános kiadványok

1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke.

nem releváns
VI. Döntéshozatal, ülések

1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza.

nem releváns
VII. Intézmény döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

1. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától.

nem releváns
VIII. Pályázatok

1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk.

http://portal.tmkorhaz.hu/kozerdeku-adatok/palyazati-eljarasok-szakmai-leirasa-eredmenyei-es-indokolasuk/ 
folyamatosan frissül
IX. Hirdetmények

1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények.

http://portal.tmkorhaz.hu/ 
folyamatosan frissül
X. Közérdekű adatok igénylése

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve.

2. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai.

3. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél.

4. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek.

5. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás.

http://portal.tmkorhaz.hu/kozerdeku-adatok-igenylese/ 
2017-03-06

……………………………………………….

nem releváns

……………………………………………….

nem releváns

……………………………………………….

nem releváns

……………………………………………….

nem releváns

XI. Közzétételi listák

1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista.

http://portal.tmkorhaz.hu/kozzeteteli-listak/ 
folyamatosan frissül

 

 

GAZDÁLKODÁSI ADATOK

adat megnevezése adat elérése és a frissítés dátuma
I. Vizsgálatok, ellenőrzések listája és nyilvános megállapításai

1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai.

2. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai.

http://portal.tmkorhaz.hu/kozerdeku-adatok/kulso-ellenorzesek-listaja/ 
2017.
II. Állami Számvevőszék ellenőrzései

1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai.

http://portal.tmkorhaz.hu/kozerdeku-adatok/allami-szamvevoszek-keh-mak-aeek-stb-ellenorzeseinek-listaja/ 
2017.
III. Működés eredményessége, teljesítmény

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk.

http://portal.tmkorhaz.hu/kozerdeku-adatok/mukodes-eredmenyessege-teljesitmeny/ 
2019. 
IV. Működési statisztika

1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk.

 Betegforgalom2019_IV 
2019.

(archívum elérése)

 

Éves költségvetések

Számviteli beszámolók

Foglalkoztatottak     (archívum elérése)

Szerződések

Támogatások – NEM RELEVÁNS
Koncessziók – NEM RELEVÁNS
Egyéb kifizetések – NEM RELEVÁNS

Európai Unió által támogatott fejlesztések

Közbeszerzés

 

 

1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója A közzétételt követő 10 évig
2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond A közzétételt követő 5 évig
4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani A közzétételt követő 5 évig
5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával
6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával
7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések Legalább 1 évig archívumban tartásával
8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről) Legalább 1 évig archívumban tartásával