Közérdekű adatok igénylése

ellenőrizve, nincs változás 2020-01-02

 

Közérdekű adatok igénylése

A Tolna Megyei Balassa János Kórházra vonatkozó közérdekű adat vagy közérdekből nyilvános adat (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) megismerése iránt, bárki személyesen vagy írásban, illetve elektronikus úton igényt nyújthat be.

Közérdekű adatok a kórház honlapján közvetlenül elérhetőek.

(www.tmkorhaz.hu)

A közérdekű adat megismerésére irányuló igények benyújtásának módja

  • Személyesen munkanapokon 8.00 – 15.00 óráig, Szekszárd, Béri B. Á. u. 5-7. Igazgatás épülete I. em. 105 vagy 107.
  • Írásban a Tolna Megyei Balassa János Kórház, 7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 5-7. postai címen.
  • Elektronikusan az info@tmkorhaz.hu címen.

A különböző vizsgálatok, gyógymódok és beavatkozások beleegyező nyilatkozatai a fent leírt módon kérhetők.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendje

A Kórház, a részére előterjesztett közérdekű adat megismerésére irányuló igények elintézéséről, az adatvédelmi felelős és az illetékes adatgazda gondoskodik. Az adatvédelmi felelős neve: Nemesné Izsák Tünde, telefon: 74/501-533.

A Kórház az igény tudomására jutását követő legrövidebb időn belül, de legkésőbb az írásos igény beérkezésétől számított 15 napon belül tesz eleget. Az igény teljesítésének megtagadásáról és annak indokairól 8 napon belül írásban, vagy – amennyiben az igény elektronikus úton érkezett, vagy az igényben az elektronikus levelezési cím fel van tüntetve – elektronikusan tájékoztatást küld az igénylőnek.

Az igénylőt terhelik az igénylés teljesítésével kapcsolatban az adatokat tartalmazó dokumentum másolatának költségei, amelynek összegét az igénylő kérésére a Kórház előre közli.

Jogorvoslat

A közérdekű adatra vonatkozó igény nem teljesítése esetén az igénylő a Szekszárdi Városi Bírósághoz (7100 Szekszárd, Augusz I. u. 1-3.) fordulhat.

A pert az igény teljesítésének megtagadása közlésétől, illetve ennek elmaradása esetén a 15 napos teljesítési határidő eredménytelen elteltétől számított 30 napon belül kell a Kórház ellen megindítani.