Dokumentáció kikérés folyamata és nyomtatványa

ellenőrizve, nincs változás 2020-01-02

Betegdokumentáció kiadásáról szóló eljárás rend
Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelése és védelme című (IG0605, 2018-09-25) szabályzat 9. fejezete alapján.

1. Betegdokumentáció igénylés

A kérelem benyújtható személyesen, postai úton, vagy elektronikus úton is az EGÉSZSÉGÜGYI DOKUMENTÁCIÓT KIKÉRŐ LAP c. formanyomtatvány kitöltésével, az alábbi címre:

email-ben: orvosigazgatosag@tmkorhaz.hu . Csak aláírt, PDF formátumban csatolt kérelem fogadható el.

Postai úton: Tolna Megyei Balassa János Kórház Orvosigazgatóság. 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 5-7.

Személyesen: intézményünk Orvosigazgatóságán.

Kézzel írott kérelem esetén, amennyiben az nem tartalmaz minden szükséges adatot/információt, az érdemi ügyintézés csak azt követően kezdhető meg, ha az kiegészítésre került az „EGÉSZSÉGÜGYI DOKUMENTÁCIÓ KIKÉRŐ LAP” adattartalmának megfelelően.

Ügyintézési határidő 30 nap. A személyes megjelenés nem változtat az ügyintézés határidején.

.

2. Betegdokumentáció átvétel

Az egészségügyi dokumentáció másolatainak kiadása díjfizetési kötelezettséget von maga után.

Személyes vagy meghatalmazással történő átvétel esetén a térítési díjat az intézmény pénztárába kell befizetni.

Postai úton történő átvétel esetén a térítési díj csekken vagy banki átutalással teljesíthető. Az intézmény által kiküldött csekk tartalmazza a fizetendő összeget (beleértve a postaköltséget is) és a bankszámlaszámot.

Az összeg beérkezését követően – 5 munkanapon belül – a kért dokumentumok a teljesítést igazoló számlával kerülnek postázásra.

Költségek:

  • Dokumentum másolat: A/4 :100 Ft/ oldal, A/3: 200 Ft/ oldal
  • Teljes kórlap-dokumentáció másolat: 2000 Ft/db
  • Elektronikus másolat (CD, DVD) : 700 Ft/db
  • Mikrofilmről gépelés: 1500 Ft/oldal
  • Pontos születési dátum (óra/perc): 5000 Ft
  • Postaköltség: 800.- Ft

 

Nyomtatványok:  Egészségügyi dokumentáció kikérő lap

Tájékoztató egészségügyi dokumentáció másolatát kérelmezők részére

 

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV törvény 24. §
(3) A beteg jogosult

a) a gyógykezeléssel összefüggő adatainak kezeléséről tájékoztatást kapni,
b) a rá vonatkozó egészségügyi adatokat megismerni,
c) az egészségügyi dokumentációba betekinteni, valamint azokról kivonatot vagy másolatot készíteni vagy saját költségére másolatot kapni,
f) egészségügyi adatairól – saját költségére – összefoglaló vagy kivonatos írásos véleményt kapni.

(5) Amennyiben a betegről készült egészségügyi dokumentáció más személy magántitokhoz való jogát érintő adatokat is tartalmaz, annak csak a betegre vonatkozó része tekintetében gyakorolható a betekintési, illetve a (3) bekezdésben említett egyéb jogosultság.

(7) A beteg jogosult az adott betegségével kapcsolatos egészségügyi ellátásának ideje alatt az általa meghatározott személyt írásban felhatalmazni a rá vonatkozó egészségügyi dokumentációba való betekintésre, illetve arra, hogy azokról másolatot készíttessen.

(8) A beteg egészségügyi ellátásának befejezését követően csak a beteg által adott teljes bizonyító erővel rendelkező magánokiratban felhatalmazott személy jogosult az egészségügyi dokumentációba való betekintésre, és arról másolat készítésére.

(9) A beteg életében, illetőleg halálát követően házastársa, egyeneságbeli rokona, testvére, valamint élettársa – írásos kérelme alapján – akkor is jogosult az egészségügyi adat megismerésére, ha
a) az egészségügyi adatra
aa) a házastárs, az egyeneságbeli rokon, a testvér, illetve az élettárs, valamint leszármazóik életét, egészségét befolyásoló ok feltárása, illetve
ab) az aa)pont szerinti személyek egészségügyi ellátása céljából van szükség; és
b) az egészségügyi adat más módon való megismerése, illetve az arra való következtetés nem lehetséges.

(10) A (9) bekezdés szerinti esetben csak azoknak az egészségügyi adatoknak a megismerése lehetséges, amelyek a (9) bekezdés a) pontja szerinti okkal közvetlenül összefüggésbe hozhatók. Az egészségügyi adatokra vonatkozó tájékoztatást a beteg kezelőorvosa, illetve az egészségügyi szolgáltató orvosszakmai vezetője adja meg, az orvosi tájékoztatásra vonatkozó előírásoknak megfelelően, – szükség esetén – a kérelmező kezelőorvosával való szakmai konzultáció alapján.

(11) A beteg halála esetén törvényes képviselője, közeli hozzátartozója, valamint örököse – írásos kérelme alapján – jogosult a halál okával összefüggő vagy összefüggésbe hozható, továbbá a halál bekövetkezését megelőző gyógykezeléssel kapcsolatos egészségügyi adatokat megismerni, az egészségügyi dokumentációba betekinteni, valamint azokról kivonatot, másolatot készíteni vagy saját költségére másolatot kapni.

Adatkezelés tájékoztató:
Jelen adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. Az Ön által, a jelen kérelemben feltüntetett személyes adatokat
– a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) és
– az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
előírásai szerint kezeljük.
A személyes adatok kezelésének célja: az egészségügyi dokumentáció másolat kiadására szolgáló ezen kérelem nyilvántartása, amelynek megőrzési ideje: 5 év.