Adatvédelmi tájékoztató

2017-06-27

Kedves Betegünk!

Az alábbiakban röviden ismertetjük az egészségügyi, és személyazonosító adatok kezelésével, tárolásával, védelmével összefüggő adatvédelmi előírásokat.

Az egészségügyi ellátás során személyazonosító és egészségügyi adatokat rögzítünk az ellátásra jelentkező személyről. Az adatok rögzítése papír és elektronikus formában egyaránt történhet, az adatkezelési szabályok mindkét formában keletkezett adatokra alkalmazandók. Elektronikus adatrögzítés az InfoRend klinikai rendszerben történik.
A dokumentáció vezetés szabályai, az adatvédelmi előírások, és a megőrzési idő megegyeznek a papír alapú dokumentáció és az elektronikus dokumentáció keletkezésében, nyilvántartásában, tárolásában.
Az egészségügyi dokumentációba adatot rögzíthet az a személy, aki a betegellátásban részt vesz közvetlenül vagy közvetve.
Az egészségügyi dolgozót, valamint az egészségügyi szolgáltatóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló más személyt, minden a beteg állapotával kapcsolatos, valamint az egészségügyi szolgáltatás nyújtása során tudomására jutott adat és egyéb tény vonatkozásában, időbeli korlátozás nélkül titoktartási kötelezettség terheli, függetlenül attól, hogy az adatokat közvetlenül a betegtől, vizsgálata, vagy gyógykezelése során, illetve közvetetten az egészségügyi dokumentációból vagy bármely más módon ismer meg.
A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik arra az esetre, ha ez alól a beteg felmentést adott vagy a jogszabály adatszolgáltatás kötelezettségét írja elő.

 

Az ellátás kezdetekor első lépés a betegazonosítás,

ehhez szükséges bemutatni a személyazonosságot igazoló okmányt, és a lakcímkártyát.
A TAJ kártya érvényességének vizsgálata intézményünknek jogszabályi kötelezettsége. Az ellenőrzés eredményeként válik a szolgáltató számára ismertté, hogy a beteg biztosított-e vagy az egészségügyi szolgáltatás térítésköteles számára.

 

Az egészségügyi adat felvétele a gyógykezelés része.

A kezelőorvos dönti el – a kötelezően felveendő adatokon kívül – a szakma szabályainak megfelelően, hogy mely egészségügyi adat felvétele szükséges.
Abban az esetben, ha az érintett személy önként fordul az egészségügyi ellátó hálózathoz, a gyógykezeléssel összefüggő egészségügyi és személyazonosító adatainak kezelésére szolgáló hozzájárulását – ellenkező nyilatkozat hiányában – megadottnak kell tekinteni, és erről az érintettet (törvényes képviselőjét) tájékoztatni kell.
Az érintett betegségével kapcsolatosan minden adat továbbítható, ha azt a beteg kifejezetten meg nem tiltotta.
Az egészségügyi ellátás során van lehetősége rendelkezni arról, hogy mely személy jogosult tájékoztatást kapni az ön állapotáról, illetve megnevezhető azon személy, aki nem jogosult tájékoztatásra. Legközelebbi hozzátartozó elérhetőségének rögzítésére is szükség van a betegellátás során.
Sürgős szükség esetén a kezelőorvos által ismert, a gyógykezeléssel összefüggő minden egészségügyi és személyazonosító adat továbbítható az érintett hozzájárulása nélkül is.

 

Az ellátás befejezésekor egy összefoglaló dokumentumot kap a beteg,

járóbeteg ellátás esetében Ellátási Lapot, fekvőbeteg ellátás esetében Zárójelentést.
Fekvőbeteg ellátás során Kórlap-dokumentáció keletkezik, melyben a betegellátás során keletkezett egyéb, kötelezően megőrzendő dokumentumok is szerepelnek. A teljes kórlap-dokumentáció az intézmény irattárában kerül tárolásra.
Az eredeti dokumentumok (Zárójelentés, Ellátási lap) minden esetben a beteg tulajdonát képezik, szíveskedjenek megőrizni, mert a másolatkészítés már térítésköteles szolgáltatás.

Honlapunkon részletes tájékoztatót olvasható a betegdokumentáció kiadás szabályozásáról is.

Intézményünkben több irattárban kerültek elhelyezésre a jogszabály által előírt megőrzési ideig, az egészségügyi dokumentációk. Megőrzési idők:

Járóbeteg ellátásról szóló dokumentumok: az ellátás keletkezésétől számított 30 év.

Fekvőbeteg kórlap-dokumentáció: beteg távozását követően 50 év.

Diagnosztikai eljárással készült leletek: 10 év.

A megőrzési időn túli dokumentumok megsemmisítésre kerülnek, selejtezési eljárás során az adatok reprodukálhatatlanná válnak. Egészségügyi és személyazonosító adatot tartalmazó dokumentum szemetesbe nem dobható.

 

Az egészségügyi intézményen belül az egészségügyi és személyazonosító adatok védelméért, a nyilvántartás megőrzéséért az intézmény vezetője a felelős. Az intézmény vezetőjének e tevékenységét az adatvédelmi felelős is elláthatja. Intézményi adatvédelmi felelős: Izsák Tünde a Dokumentációs Osztály vezetője.

 

Vonatkozó jogszabályok, belső előírások: 
– Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv.
– Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII tv.
– Az információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv.
– Intézményi Adatvédelmi szabályzat
– Adatkezelési szabályzat